Algemene Voorwaarden Erve Wisselink

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van Erve Wisselink – Camping – Vakantiehuizen, Wijngaard en Feestlocatie in Eibergen in de Achterhoek.

Artikel 1: Definities

 • De ondernemer: Camping Erve Wisselink..
 • De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
 • Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.
 • Plaats: een plek voor een kampeermiddel op onze camping welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen.
 • Kampeermiddel: tent, tourcaravan, camper, vouwkampeerwagen, e.d..
 • De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.
 • Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van camping Erve Wisselink.
 • Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.
 • Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).

Artikel 4: Betaling

De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen.

 1. Indien langer dan zes weken voor aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 2. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer.
 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, verplicht de recreant zich om voor het innemen van de plaats het overeengekomen bedrag volledig te betalen, anders is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant voor ingang van de verlenging de betaling aan de ondernemer voldaan hebben.
 5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Aankomst en vertrek

 1. De recreant is verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, zijn mederecreant en de derde wanneer er naar gevraagd word. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken en in zijn administratie achter te houden.
 2. Bij aankomst op het kampeerterrein, vanaf 15.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich te melden bij de receptie. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, vóór 11.00 uur op de laatste dag van de overeenkomst, tenzij de recreant, mederecreant of derde de intentie heeft om dezelfde dag weer op het kampeerterrein terug te keren.
 3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient de aankomst gemeld te worden op de eerstvolgende dag dat de receptie wel geopend is. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient het vertrek aangekondigd te worden op de aan de vertrekdag voorafgaande dag dat de receptie wel geopend is.
 4. De openingstijden van de receptie worden door de ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd (aangeplakt aan het raam van de receptiedeur).

Artikel 6: Latere komst en voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.

Artikel 7: Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt:
 • bij annulering binnen 2 tot 1 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
 • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum en op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.
 1. Bij annulering wordt de recreant in ieder geval 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Indien door bemiddeling van de recreant (in overleg met ondernemer) de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: – indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet. – indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft. – indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt. – indien het kampeermiddel niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet. – Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.

Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk is verlaten, uiterlijk binnen 4 uur. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen in overeenstemming met artikel 11.2. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10: Ontruiming

Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant , uiterlijk om 11.00 uur ́s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen.

De kosten van deze 7 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingkosten en/of stortkosten voor zover redelijk , zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Wet- en regelgeving

De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en Veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 12: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.
 3. Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 5. De recreant is t.o.v. de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.
 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 14: Klachten

 1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.
 2. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Huisregels Camping Erve Wisselink

 • Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
 • Afrekenen graag ‘s ochtends voor 11 uur. Wij hebben een pinapparaat.
 • Bezoekers altijd even (laten) aanmelden en afrekenen! Max. 4 personen tegelijk, anders in overleg.
 • Auto’s mogen alleen bij aankomst en vertrek bij het kampeermiddel geplaatst zijn. Zij moeten geparkeerd worden op de parkeerplaats achter de wijngaard.
 • Grondzeil: Gebruik rubberen gaatjes tapijt onder de tent of voortent. Geen plastic zeil onder de (voortent) tent, i.v.m. behoud van de grasmat
 • Er bestaat bij ons een mogelijkheid om een mobiel toilet te legen. Wij raden aan om een borrelglaasje azijn met een scheutje afwasmiddel in de toilettank te doen. Dit is beter voor het milieu! Het reservoir kun je legen in de loosput dicht bij het toiletgebouw. De kraan met de slang eraan dient om na te kunnen spoelen.
 • Het gebruik van BBQ is alleen toegestaan na overleg met de ondernemer (o.a. in verband met bescherming van de natuur, droogte etc.). Vuur maken op de camping is NIET toegestaan. Let a.u.b. zelf op de kinderen.
 • Geluid en/of muziek maken is heel zachtjes toegestaan, maar houdt wel rekening met elkaar. Respecteer elkaars welverdiende vakantiegevoel.
 • Rust: na 22.00 uur houden we het rustig op de camping. Kleine kinderen (en vermoeide ouders) proberen dan te kunnen slapen.
 • Toiletgebouw: we verwachten van iedere gast dat hij of zij het toiletgebouw schoon achterlaat na gebruik. Indien nodig je kinderen graag instructies geven bij het gebruik van toilet, douche en wasbakken.
 • Honden moeten aan de lijn. Graag buiten de camping uitlaten. Het gebruik van poepzakjes is gewenst.
 • Afval: containers staan in de kapschuur vooraan bij de ingang van de camping. Grofvuil zoals kapotte tafels en stoelen, lekke tenten en luchtbedden graag weer mee naar huis nemen en zelf afvoeren.
 • Het veldschuurtje op het terrein en de picknicktafel daaronder is voor algemeen gebruik. Het is tevens de plek waar een brandblusser is opgehangen.
 • Speeltoestellen: het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico.
 • Onze kippen lopen vrij rond op het terrein. De kippen scharrelen hun eigen eten bij elkaar. Door de variatie in groen zijn de dooiers van de eieren prachtig oranje en ze smaken heerlijk. Graag zouden we willen dat jullie de kippen niet gaan voeren. In de wijngaard lopen de kippen ook. Zij houden de grond onder de druivenstokken schoon, en zorgen voor wat bemesting.
 • De eieren van de kippen zijn te koop (zolang de voorraad strekt).
 • Naast het kippenhok (rechts naast de wijngaard) is een bijenstal. Ook de honing van deze bijen is te koop (zolang de voorraad strekt).
 • De wijn die hier in de wijngaard is verbouwd en door ons is gevinificeerd, is te koop in onze winkel/receptie.
 • De openingstijden van de winkel/receptie: `s ochtends van 9.00 uur tot 10.00 uur; `s middags van 15.00 uur tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden kunt u telefonisch contact zoeken (telefoonnummer 0612485179). Als we in de buurt zijn, kunnen we u ook dan van dienst zijn.
 • Wij hebben een negental uitgeschreven fietsroutes die start- en eindpunt op ons terrein hebben. U kunt ze bij de receptie opvragen. Wij stellen ze gratis ter beschikking. Wij hebben ook enkele wandelroutes.
 • De wifi is gratis. Het wachtwoord is: Toegang1

(TIJDELIJKE) CORONA MAATREGELEN

Het gebruik van het sanitair heeft in verband met de veiligheid van alle gasten enige extra regels. Binnen zijn mondkapjes verplicht voor het je verplaatsen tot aan de douche of het toilet. Buiten naast de deur die toegang geeft aan het sanitair, staat een standaard met ontsmettende gel, om uw handen te ontsmetten. Daarna kunt u uit de kom met zand een vlaggetje met daarop successievelijk: TOILET DAMES, DOUCHE DAMES en TOILET HEREN, DOUCHE HEREN meenemen naar de plaats waar u heen wilt in het sanitair. Zodra u klaar bent, kunt u aan de zijkant van het gebouw (zoals de pijl op de grond aangeeft) weer naar buiten gaan, en het vlaggetje terugzetten in de kom. De bedoeling van deze maatregel is, dat er binnen altijd plaats is voor uw sanitaire behoefte, en een file daar wordt vermeden. Buiten staan stoelen, om, op anderhalve meter afstand van anderen, eventueel even te wachten op het teruggebrachte vlaggetje.